تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﯽ ﺷﮏ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ. ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ، ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎ، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ داﺧﻞ ﻣﺘﺮو، ﺑﺪﻧﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ و… ﮔﻮﻧ ﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻮاردی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ. ﻣﺸﺎوران ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آرسام‌لند آﻣﺎده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ در اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﺟﺎره ده ﻫﺎ ﺑﯿﻠﺒﻮرد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و… ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در ﻧﻘﺎط ﺧﺎﺻﯽ از ﺷﻬﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺧﻮب ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﯿﺮت زده ﺷﺪ.

تبلیغات محیطی یکی از مقرون‌به‌صرفه ترین انواع مختلف رسانه‌های می‌باشند. به‌طور متوسط هزینه لازم برای دیده شدن تبلیغات محیطی به ازاء هر هزار نفر مبلغ بسیار ناچیزی است و  در مقایسه تقریباً با هزینه تبلیغات رادیویی در رقابت است و این برای مدیران تبلیغاتی به این معناست که با هزینه کمتری به‌راحتی می‌توان به تعداد نفرات بیشتری دست پیدا کرد.

شایع‌ترین انواع تبلیغات محیطی عبارتند از:

بیلبوردها

تبلیغات CLB

مبلمان‌های خیابانی (ایستگاه‌های اتوبوس، کیوسک‌ها، غرفه‌های تلفن وغیره)

تبلیغات حمل و نقل و wraps (تاکسی، اتوبوس، مترو، قطار وغیره)

دیجیتال مارکتینگ

تبلیغات چریکی (مانند رسانه محدود)

سمپلینگ

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top